Debatt: Elcykel på stigar, leder och i terräng – vad gäller?

Datum:
23 juni 2018 09:40

Sedan 1994 har människors rätt till naturen haft stöd i grundlagen. Allemansrätten ska med andra ord trygga allmänhetens tillgång till naturen. Men vad som exakt menas med tillgång och ansvar för naturen är inte solklart beskrivet i lagen. Skribenten har tittat på allemansrätten och möjlighet till att framföra sin elcykel på stigar, leder och i terräng.

Vi börjar med en övergripande förklaring av vad allemansrätten innebär: I miljöbalken (1998:808) nämns allemansrätten i 7 kapitlet 1§ och 26 kapitlet 11§.

7 kap. 1 § Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.
26 kap. 11 § En tillsynsmyndighet får förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten. Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel skall tillämpas på motsvarande sätt när det gäller diken.

Det är således tillåtet att jogga, cykla, rida och åka skidor över annans mark, men inte över tomt, plantering eller gröda. Den som olovligen och på annat än väg färdas över tomt eller plantering, eller över någon annan mark som kan skadas av detta, döms för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 12 kap 4§ BrB (Brottsbalken). Den som vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet.

Helt vanliga cyklar utan motor, inga frågetecken enligt naturvårdsverket. Men vad händer när man färdas med elcykel på samma stig?

Naturvårdsverket

Eftersom allemansrätten inte förklaras så utförligt i lagtexten blir det istället Naturvårdsverket som blir den främsta uttolkare när det kommer till allemansrättens innebörd, rättigheter och skyldigheter. Något av det första man kan läsa på Naturvårdsverkets hemsida är att allemansrätten är ”icke motoriserad”. Under rubriken ”vad säger lagen” tydliggör Naturvårdsverket att till ”motoriserade fordon” räknas elassisterade cyklar med en maxeffekt på 250W. Vidare förklaras att de som vill köra elcykel på stigar, leder eller i terräng behöver tillåtelse av den som äger marken, annars får man hålla sig till vägarna.

Hänvisning görs till följande utredningar, propositioner och lagrum som alla ska förtydliga att det inte finns någon ”motoriserad allemansrätt”:

 1. Prop. 2009/10:238
 2. Prop. 1995/96:226
 3. SOU 1993:51
 4. 17 § Naturvårdslagen (1964:822)
 5. 7 kap. 1 § Miljöbalken (1998:808)

Vad säger då de fem punkterna som Naturvårdsverket hänvisar till?

 1. I prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv framgår det att en aktivitet som felaktigt ofta förknippas med allemansrätten är den allt vanligare terrängkörningen. Men motoriserat friluftsliv ingår inte i allemansrätten. Även om det kan ge möjlighet till både rekreation och naturupplevelse är terrängkörningen strikt reglerad i särskild lagstiftning.
 2. I prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden anger regeringen att allemansrätten inte kan åberopas som stöd för att få köra terrängmotorfordon i naturen. Regeringen angav också att det inte finns någon positivt uttalad rättighet som kan kallas färdselrätt som, i likhet med allemansrätten, skulle kunna läggas till grund för i stort sett fri färd i naturen med terrängmotorfordon. Vidare hänvisas till sidan 22 och 25 som behandlar bestämmelser som reglerar rätten att färdas med terrängmotorfordon och samt allemansrättens grundläggande för hur friluftsliv utövas i vårt land. Genom denna rätt har den enskilda individen möjlighet att med vissa undantag vistas och färdas i naturen oberoende av vem som äger olika mark- och vattenområden under förutsättning att risk för skada inte föreligger och att hemfriden inte störs.
 3. I betänkandet Naturupplevelser utan buller – en kvalitet att värna (SOU 1993:51) finns en redovisning av allemansrätten som grundar sig på en promemoria av f.d. justitierådet Bertil Bengtsson. I betänkandet redovisas slutsatsen att allemansrätten inte ger någon allmän rätt till motoriserad trafik i naturen och att allemansrätten överhuvudtaget inte kan åberopas för att möjliggöra passage för motorfordon.
 4. 17 § Naturvårdslagen (1964:822) säger detsamma som nämns i Miljöbalken 26 kap. 11 § som vi redan skrivit i inledningen på artikeln.
 5. Detsamma gäller för 7 kap. 1 § Miljöbalken (1998:808) som också nämns längre upp i texten.

Naturvårdsverket förtydligar: allemansrätten gäller alltså inte motordrivna cyklar och andra motordrivna fordon.

Cannondale

Elcykel eller motorfordon?

Motordrivet fordon i terräng

På Naturvårdsverkets hemsida går det vidare att läsa:

”Allemansrätten ger oss en möjlighet att ta oss fram på många olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att man inte använder ett fordon med motor. Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller fritt i terrängen, där går det däremot bra att åka med vanlig cykel.”

Terrängkörningslag (1975:1313)

Terrängkörningslagen är en förbudslag som syftar till att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon.

1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket.

Summering av vad vi kommit fram till hitintills

Naturvårdsverket har genom utredningar, lagrum och propositioner fastställt att allemansrätten inte är motoriserad och att det således inte finns några rättigheter att med motordrivet fordon, röra sig i naturen. Vidare kan vi konstatera att motordrivna fordon enligt Naturvårdsverket är samtliga fordon som drivs med motor och till dem räknas även elassisterade cyklar med en maxeffekt på 250W.

Det finns dock ett lagrum som Naturvårdsverket borde ha kikat på och det är Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 2§. Det lagrummet är nämligen avgörande för allt som vi hitintills presenterat i artikeln.

Sterling Lorence

Elcykel med motor på max 250W är en cykel

Vägtrafikdefinitioner

Låt oss inte stirra oss blinda på namnet, lagen definierar fordon generellt och inte enbart när de färdas på väg utan omfattar även fordonen när de vistas i terräng, på leder eller stigar.

Vi börjar med att definiera fordon.

 • Ett fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

Redan här börjar vi ana oss till en skillnad i definitionerna. Vi fortsätter dock att läsa vidare i lagtexten.

 • Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

Enligt 2§ Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är en elcykel med motor på max 250W alltså inget motordrivet fordon i lagens mening. För att förtydliga ytterligare tittar vi vidare på definitionen av motorfordon.

 • Motorfordon är ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat 1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller 2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap. Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.

Vi kan alltså konstatera att elcyklar med motor över 250W förvisso kan benämnas som motorfordon men inte elcyklar med motor på max 250W som fortfarande är en cykel och inget motorfordon i lagens mening.

Terrängmotorfordon då?

 • Terrängfordon är ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller  godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.

Nej, en elcykel är heller inget terrängfordon i lagens mening.

Vi fortsätter att granska Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
1. meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag
, och
2. meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag i enskilda fall enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1566).

Jennie Fasth

Våra sökningar efter föreskrifter om ändring av vägtrafikdefinition för elcykel.

Det är alltså möjligt att meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från vägtrafikdefinitioner men detta ska då göras av regeringen eller av myndighet på uppdrag av regeringen. Vi har granskat Naturvårdsverkets föreskrifter 40 år bakåt i tiden och kan inte hitta någon föreskrift om att definitionen av elcykeln ändrats. Att generellt ändra definitionen av elcykel som gjorts på Naturvårdsverkets hemsida torde heller inte kunna ses som ett enskilt fall.

Vi har även ställt frågan till Regeringskansliet samt Naturvårdsverket om det finns ett beslut om ny vägtrafikdefinition för elcykel. Regeringskansliet meddelar att vi får vända oss till Naturvårdsverket då Regeringskansliet inte tillhandahåller denna information. ”Det är myndigheten som besvarar vad för bemyndigande de fått”. Från Naturvårdsverket får vi följande svar:

”Vi konstaterar att eldrivna cyklar, som också rent definitionsmässigt anses utgöra cyklar, är just cyklar. De faller alltså inte in under kategorin ”motordrivet fordon”, utan exkluderas tvärtom därifrån i lagtexten. Detta medför ex.vis att en elcykel enligt ovan kan framföras på barmark i terrängen utan dispens från terrängkörningslagen. Däremot konstaterar vi att dessa ”cyklar” rent faktiskt är försedda med motor – vi ser dem som ”motoriserade fordon” (oaktat legaldefinitionen av cykel). ”Motoriserade fordon” är ett begrepp som inte finns i lagen om vägtrafikdefinitioner, vilket i sin tur innebär att vi inte använder vedertagna trafikrelaterade definitioner på ett felaktigt sätt. Det beskriver dock i sak vad det handlar om – vi ser mer och mer cyklar försedda med motorer i terrängen, och vi behöver strategier för att kunna hantera dessa, utifrån miljöpåverkan och ev. konflikter med andra användargrupper m.m.

Ordet ”motoriserad” sammanfaller också med det faktum att vi hittat mycket i förarbeten m.m. som talar (starkt) för att allemansrätten är att se som uteslutande ”icke motoriserad”. Avsaknad av stöd i allemansrätten innebär per definition att markägarens lov krävs för att aktiviteten ska få genomföras på dennes mark. Vår ambition i frågan är alltså inte att reda ut de mer trafiklagstiftningsrelaterade begreppen och deras inbördes förhållanden – vi strävar efter att, inom ramen för vårt uppdrag, hitta en någorlunda fungerande syn på hur detta fenomen med ”motoriserade fordon” i terrängen ska anses förhålla sig till allemansrätten. Detta är Naturvårdsverkets tolkning av lagen och det finns i dagsläget inga rättsfall som ger någon annan vägledning.”

 

 

Giant

Utan ändring av definition förblir elcykel med 250W motor en cykel i lagens mening

Det finns således inte hitta något uppdrag, beslut, eller föreskrift om att en elcykel med motor på max 250W ska definieras som motordrivet fordon, motorfordon eller terrängfordon. Utan detta är Naturvårdsverkets egna tolkning. För säkerhets skull frågade vi även Transportstyrelsen om definitionen av en elcykel kan ändras utifrån var fordonet framförs, men fick svaret att uppfyller fordonet kraven för cykel enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner så är det en cykel oavsett var den befinner sig. Vad som gäller för cykel i naturen gäller alltså tillsynes även för elcykel så länge den har en motor på max 250W.

Allemansrätten må vara icke motoriserad men eftersom elcykel med motor på 250W enligt lag är en cykel så kan vi inte se att denna omfattas av de utredningar, propositioner eller lagrum som Naturvårdsverket hänvisar till. Naturvårdsverkets kan ju självklart benämna elcyklar med 250W motor som ”motoriserade fordon”, men att sätta denna benämning i samband med rubriken ”vad säger lagen” blir direkt felaktig då vi tydligt kan se att det inte finns något lagstöd. Dessutom säger Naturvårdsverket själva att ”motoriserade fordon” är ett begrepp som inte finns i lagen om vägtrafikdefinitioner, och förklarar vidare att detta innebär att man inte använder vedertagna trafikrelaterade definitioner på ett felaktigt sätt.

Lagstiftningen för terrängkörning anses behöva moderniseras

Nyligen presenterades kommittédirektivet ”En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning” (Dir 2018:29). En särskild utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning. En av punkterna i kommittédirektivet handlar om att utreda om förhållandet mellan de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras eller tydliggöras. I kommittédirektivet går det att läsa följande:

”Ett stort antal olika motordrivna fordonstyper kan köras i terräng. Motorcyklar, fyrhjulingar, fyrhjulsdrivna bilar eller vanliga bilar m.fl. fordonstyper körs på barmark medan snöskotrar, fyrhjulingar med bandsats och snövesslor eller bandvagnar m.fl. fordonstyper körs på snö. Nyare teknikslag tillkommer i snabb takt, t.ex. finns i dag elmotorcyklar och olika slag av elcyklar som tar sig fram både på snö och barmark.”

I kommittédirektivet framgår det även att det finns både positiva och negativa aspekter med körning med motordrivna fordon i terräng. Men även att lagstiftningen för terrängkörning syftar till att skydda enskilda och allmänna intressen mot skador och störningar orsakade av trafik med motordrivna fordon.

Vidare förklaras att det finns flera regelverk för körning i terräng med motordrivna fordon och att möjligheten att begränsa körning av terrängmotorfordon enligt annan lagstiftning bör ses över. Utredaren ska därför kartlägga den lagstiftning som reglerar terrängkörning med motordrivet fordon, analysera och bedöma hur de regelverk som reglerar terrängkörning med motordrivet fordon förhåller sig till varandra samt analysera, bedöma och tydliggöra vad som gäller för körning på annans mark om frågan inte är särskilt reglerad i lag eller annan författning. En modern lagstiftning ska leda till en terrängkörning som är hållbar, dvs. förenligt med hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. Det innebär att den ska skydda allmänna och enskilda intressen mot skador och störningar orsakade av trafik med motordrivna fordon. Avslutningsvis ska uppdraget redovisas senast den 1oktober 2019.

Sterling Lorence

Finns inget lagligt hinder att framföra sin elcykel i terräng

Även här tycks det finnas frågetecken kring fordonsdefinitionen. Elcyklar nämns i kommittédirektivet som nyare teknikslag men uppdraget hänvisar endast till lagändringar kopplat till terrängmotorfordon och motordrivna fordon. Elcykel med motor på max 250W är fortfarande en cykel i lagens mening om Miljö- och energidepartementet inte tänker ändra på denna definition, något som överhuvudtaget inte nämns i uppdragsbeskrivningen.

Slutsats

Jag kan i dagsläget inte finna något som styrker ett generellt förbud att framföra din elcykel på stigar, leder eller i terräng. Så länge din elcykel har en motor på max 250W och i lagens mening klassas som cykel, så är det samma regler som gäller, som för en cykel utan elassist.

Artikeln har uppdaterats den 2019-09-18.

Senaste Kommentarer

Elhojtok 2019-08-24 17:50

Där har du helt fel. I själva verket är det ju just att trolla bort motorn man har gjort, genom att specifikt undanta elcykeln från definitionen av motordrivet fordon. (Och blanda inte in motorfordon i det hela, det är en delmängd av motordrivna ford...

s 2019-08-24 21:34

Utan allemansrätten är allt otillåtet på annans mark. Allt. Utan den så skulle vi inte få beträda naturen utan markägarens tillåtelse över huvudtaget. Knappt ens titta på den. Det är grundförutsättningen. Ok? Det allemansrätten gör är att öppna upp f...

Elhojtok 2019-08-25 11:42

Men nu är det vare sig NVV eller allemansrätten som bestämmer vad man får och inte får, utan lagstiftningen och där ingår inte allemansrätten.
Varför tror du att regeringen gör en utredning av TKL just nu? Jo, för att nuvarande TKL infördes 19...

Meistro 2019-08-25 15:06

Sålänge man visar respekt och följer stigarna e det helt ok. Elcykel är inte motordrivet utan el assisterad.

s 2019-08-27 12:17

Ja, frågan behöver helt klart ett förtydligande. Men tills att det är fastlagt så finner jag det ytterst opassande att happyeride inte går på NVVs officiella linje. Lagbrott eller ej.

KÖP & SÄLJ

Använd Happyrides Köp & Sälj som är Sveriges största dedikerade cykelmarknad. Några populära avdelningar är:
Mountainbike säljes
Racercykel & Landsvägscykel säljes
Elcykel säljes
Det är gratis att annonsera.