EU inför importtullar på elcyklar tillverkade i Kina

Datum:
19 juli 2018 22:22

Syftet med importtullarna är att bromsa flödet av billiga elcyklar från Kina. Enligt EU-kommissionen har Kinas export av elcyklar tredubblats de senast fyra åren och står idag för 35 procent av marknadsandelen.

Den 20 oktober 2017 inledde Europeiska kommissionen en antidumpningsundersökning beträffande import av elcyklar till unionen med stöd av artikel 5 i grundförordningen. Undersökningen gjordes till följd av ett klagomål från European Bicycle Manufacturers Association som svarar för mer än 25 procent av unionens sammanlagda tillverkning av elcyklar. Klagomålet innehöll bevisning för dumpning och därav följande väsentlig skada som var tillräcklig för att motivera inledandet av en undersökning.

Underlag och genomförande
Undersökning av dumpning och tillhörande skada omfattade perioden 1 oktober 2016 – 30 september 2017. Även en undersökning över utvecklingstendenser, relevanta för bedömningen av skada, genomfördes från och med den 1 januari 2014 till och med slutet av undersökningsperioden. Europakommissionen uppmanade samtliga berörda parter att delta i undersökningen. Kommissionen kontaktade cykeltillverkare och importörer inom unionen samt kända exportörer, tillverkare och myndigheterna i Kina. Den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter (CCCME) samt Collective of European Importers of Electric Bicycles (CEIEB), företrädde vardera sida under undersökningens gång.

Vem ska räknas som unionstillverkare?
Vissa av de berörda parterna som stödde European Bicycle Manufacturers Association klagomål, begärde under undersökningens gång konfidentialitet eftersom de befarade repressalier på grund av att de köper vissa delar till sina elcyklar i Kina. Kommissionen beviljade deras ansökningar efter en bedömning av de argument som lagts fram.

CCCME hävdade dock att de skäl som legat till grund för kommissionens beviljande av konfidentiell behandling av identiteten när det gäller vissa berörda parter som stödde klagomålet var såväl otillräckliga som ogrundade. Enligt CCCME importerar vissa av medlemmarna av unionsindustrin dessutom kompletta elcyklar från Kina och kan mot bakgrund av artikel 4.1 a i grundförordningen således inte anses vara medlemmar av unionsindustrin. CCCME påpekade även att konfidentiell behandling av vissa av de berörda parternas identitet hindrar de exporterande tillverkarna från att kunna göra en ordentlig undersökning av representativiteten i detta fall.
Vad ska räknas in i bedömningen?
Ett annat klagomål från CCCME´s sida gällde den påstådda överkapaciteten i den relevanta sektorn i Kina, som ansågs vilseledande eftersom den inte enbart hänför sig till sektorn för elcyklar, utan både till elcyklar och cyklar. På ett liknande sätt ansågs värdet av unionsmarknaden för elcyklar överskattats, eftersom den omfattade alla lätta elfordon och inte enbart elcyklar. CCCME hävdade dessutom att en rad omotiverade påståenden förts fram som skulle kunna skada den kinesiska industrin för elcyklar, nämligen att det är unionstillverkarna som driver innovationen framåt inom denna verksamhet och att de kinesiska tillverkarna endast kopierar den befintliga teknik som unionstillverkarna har utvecklat för elcyklar.
Finns allt underlag?
Även CEIEB hade invändningar och ansåg att det saknades en förteckning över samtliga kända unionstillverkare, deras volymer och värdet på produkterna som framställs av dessa tillverkare. Detta påstående avvisades dock av kommissionen med motivering att klagomålet innehöll både en förteckning över kända tillverkare inom Europaunionen, samt deras totala produktionsvolym. CEIEB hade således det underlag som behövdes för att göra en bedömning.

Kommissionens beslut gällande inkommande klagomål
Kommissionen granskade samtliga klagomål och kom i enlighet med artikel 5 i grundförordningen fram till att villkoren för inledande av en undersökning ansågs uppfyllda.  Den bevisning som European Bicycle Manufacturers Association genom CEIEB lagt fram bedömdes riktig och tillförlitlig och därmed också att anse som tillräcklig.

  • Enligt artikel 5.2 i grundförordningen ska ett klagomål innehålla sådana uppgifter som rimligen är tillgängliga för den klagande vad gäller de faktorer som anges där. På grundval av den bevisning som framlagts ansåg kommissionen att detta krav var uppfyllt.
  • Vad gäller argumentet om överkapacitet ansågs det relevant att undersöka överkapacitet för elcyklar och cyklar tillsammans, eftersom produktionskapacitet för cyklar kan anpassas till elcyklar till ringa kostnad eller liten arbetsinsats och det finns dokumenterad bevisning för att detta regelbundet görs av företag som tillverkar båda produkterna.
  • Vad gäller argumenten avseende innovation och efterbildning saknades det betydelse för bedömning från kommissionen. Huruvida de påståenden som angivits är riktiga, omfattas inte av de faktorer som beaktas i undersökningens syfte.

Resultatet
Genom stickprov, jämförelse mellan länder, mätningar av export/import, export-/importpriser, förbrukning i unionen samt unionens ekonomiska situation, kom kommissionen fram till följande:

Mot bakgrund av den ökande dumpade importen från Kina kunde unionsindustrin inte dra fördel av tillväxten på marknaden för elcyklar. Försäljningen ökade med 21 procent under skadeundersökningsperioden medan konsumtionen ökade med 74 procent. Under samma period förlorade unionsindustrin 23 procentenheter av marknadsandelarna, av vilka 18 procent gick till kinesisk import som underskred unionsindustrins priser med 16 – 43 procent under undersökningsperioden. Pressen på försäljningen var kännbar med avseende på tillverkning, lager, kapacitet, kapacitetsutnyttjande och sysselsättning. Tillverkningen ökade i stort sett i samma takt som konsumtionen mellan 2014 och 2015.

Efter 2015 tvingades unionsindustrin emellertid att omvärdera sin förväntade försäljning. Produktionstrenden avvek sedan i betydande och allt större utsträckning från den allmänna marknadsutvecklingen, där tillverkningen ökade med 12 procentenheter och konsumtionen med 54 procentenheter mellan 2015 och undersökningsperioden. Produktionskapaciteten som hade ökat i överensstämmelse med konsumtionen fram till 2016, minskade för att motverka försämringen av kapacitetsutnyttjandegraden, vilken minskade med 9 procentenheter mellan 2014 och 2016. Sammantaget minskade tillverkningen, lagernivåerna var högre än innan försäljningssäsongen, kapaciteten minskade, sysselsättningen avstannade medan importen från Kina ökade med 155 procentenheter mellan 2016 och undersökningsperioden.

Prispressen och oförmågan att uppnå stordriftsfördelar på marknaden gjorde att lönsamheten för unionsindustrin hamnade på en konstant låg nivå under skadeundersökningsperioden. Denna låga vinstnivå och variationen i lager resulterade i låga kassaflöden som understeg investeringsnivån och ledde till ytterligare sårbarhet. Fyra tillverkare gick i konkurs under undersökningsperioden. Skadeindikatorerna för tillväxt, marknadsandelar, kapacitet, kapacitetsutnyttjande, lager, vinstmarginaler, kassaflöde och kapitalanskaffningsförmåga utvecklades negativt. Mot denna bakgrund drog kommissionen slutsatsen att unionsindustrin lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.5 i grundförordningen.

Jennie Fasth

Cyklar tillverkade inom EU påverkas inte av de nya tullarna.

Verkning av den dumpade importen
Under skadeundersökningsperioden förlorade unionsindustrin 23 procentenheter av marknadsandelarna på en marknad som växte med 74 procent medan importen från Kina ökade med 250 % och ökade sin marknadsandel med 17 procentenheter från 18 procent till 35 procent.

Även import från Taiwan och Vietnam granskades och kommissionen kom fram till att länderna hade lägre priser än unionsindustrin. Men mot bakgrund av den stora prisvariationen på elcyklar kunde kommissionen emellertid inte dra slutsatsen att denna import underskrider unionsindustrins priser vid en jämförelse mellan likvärdiga elcyklar. Dessutom ökade deras genomsnittliga priser medan de genomsnittliga priserna för import från Kina minskade. Kommissionen fastställde preliminärt att det fanns ett orsakssamband mellan den skada som unionstillverkarna lidit och den dumpade importen från Kina.

Registrering av elcyklar från Kina
Detta resulterade i att European Bicycle Manufacturers Association den 31 januari 2018 lämnade in en begäran om registrering av import av elcyklar med ursprung i Kina i enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen. Den 3 maj 2018 godkändes genomförandeförordning (EU) 2018/671 vilken innebar att samtliga elcyklar från Kina skulle registreras från och med den 4 maj 2018. Beslutet överklagades men kommissionen ansåg att det fanns tillräcklig bevisning för att motivera registrering av importen av elcyklar från Kina, inte minst utifrån den kraftiga ökningen av import från Kina och dess marknadsandel.

Antidumpningstull på 27,5–83,6 procent
Strafftullen som införs idag har mottagits med blandad entusiasm. Cycleurope som är nordens största elcykeltillverkare välkomnar beslutet och hoppas att det ska leda till en stabilisering av priserna och bättre kvalitet på marknaden. Cykeldistributören Jaguarverken ser inte lika ljust på åtgärden då beslutet omfattar bland annat den taiwanesiska cykeltillverkaren Giants elcyklar, som delvis tillverkas i Kina.

Strafftullen kan dessutom bli retroaktiv för cyklar som köpts efter början av maj. EU fortsätter utredningen för att komma fram till om kinesiska cykeltillverkare har fått otillbörliga statliga subventioner i Kina.

Senaste Kommentarer

Inga kommentarar

KÖP & SÄLJ

Använd Happyrides Köp & Sälj som är Sveriges största dedikerade cykelmarknad. Några populära avdelningar är:
Mountainbike säljes
Racercykel & Landsvägscykel säljes
Elcykel säljes
Det är gratis att annonsera.